Logo Utulok.skVirtuálny útulok pre psov, mačky a iné domáce zvieratá

Ochrana zvierat na Slovensku

Držanie a ochranu zvierat na Slovensku upravujú dva zákony:

V zákone o Veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 sa ochrane zvierat venuje paragraf 22.
Zákon č. 282 reguluje pravidlá držania psov

Výber z textov:
replica watches

Paragraf 22 zákona č. 39/2007 o ochrane zvierat

(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikáciu zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické ... potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa...

(2) Zakazuje sa týranie zvierat...

(3) Ďalej sa zakazuje

d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem poľovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat a používať živé zviera ako návnadu

h) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho...

i) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.

(4) Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením. Bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
...ale aj...
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť...

(6) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.

(7) Štát a obce môžu zriaďovať, prevádzkovať alebo podieľať sa na prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá.

Zákon č.282/2002 Z.z. a nasl., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Vymedzenie pojmov: best replica watches
Na účely tohto zákona sa podľa § 2 rozumie :
nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
voľným pohybom psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie .

§ 3 Evidencia psov:
1.) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia") . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2.) Evidenciu vedie obec.

§ 4 Vodenie psa
1.) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3.) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.

§ 5 Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami
1.) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
2.) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev
1.) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
2.) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu.

Kompletný zákon na webe - www.svssr.sk

Vyhláška 231/98 Ministerstva pôdohospodárstva SR reguluje podmienky chovu (=držania) spoločenských zvierat.

Vyberám najdôležitejšie: www.latestreplica.net

§ 3, ods. 3: spoločenské zviera nemožno chovať potme alebo bez stáleho prístupu čerstvého vzduchu
§ 3, ods. 6: stav chovného priestoru... treba kontrolovať denne...

§ 4, ods. 3: Vôdzku, na ktorej je spoločenské zviera vodené ... možno uviazať len na obojok alebo na prsný postroj. Nemožno ju uviazať na tŕňový obojok ani na elektronický obojok.

§ 5, ods. 2: Psa nemožno
a) chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho...potrebám, najmä v pivnici, na povale, na balkóne/lodžii, v garáži apod....
c) vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia...
d) uviazať ani ponechať samého ... na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom)
f) podnecovať na agresivitu voči inému zvieraťu alebo proti človeku...
g) používať na psie zápasy ani na prípravu na ne.

§ 5, ods. 3: Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej dva metre na každú stranu...

Komentár:

Týranie zvierat, opustenie s úmyslom zbaviť sa ho, aj štvanie zvieraťa proti zvieraťu (=nelegálne psie zápasy) sú zákonom zakázané... Ale zákon nepomôže, ak sa jeho plnenie účinne nekontroluje a neplnenie netrestá!

V Trestnom zákone je jedna ministať venovaná týraniu zvierat. Človek môže byť odsúdený len v prípade, ak bol už za tento čin v minulosti trestaný. Čiže v praxi asi tak: keď niekto utýra zviera a nám sa toho človeka podarí dopadnúť a postaviť pred súd, musíme si počkať ešte na jeden prípad, aby mohol byť naozaj potrestaný...

Občiansko-právne alebo majetkovo-právne vzťahy stále fungujú aj pri zvieratách, lebo sú stále zákonom hodnotené ako veci.

Zákon o veterinárnej starostlivosti vznikol aj kvôli EU a spĺňa všetky požiadavky. Takže už je len na krajine ako podrobne sa tejto problematike bude venovať a zákon rozširovať a dopĺňať...

A ešte čo sa týka potrestania ľudí, týrajúcich zvieratá. Už asi tušíte, ako to všetko väčšinou dopadne. Človek pri takýchto prípadoch vizitku na mieste nenecháva. Takže zostáva podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

No keďže na Slovensku nie sú promptne riešené vážnejšie prípady napr. týraných detí a členov rodiny, viete, na ktorom mieste záujmu u našej polície nadobúdajú takéto prípady. A nejde len o policajtov ale aj všeobecne o ľudí a ich zmýšľanie. Možno by bolo aj niekoľko svedkov, ale nikto sa neprihlási.

Nuž, okrídlené slová, často používané, platia aj tu:

"Veľkosť národa a jeho morálna vyspelosť sa dá merať tým, ako je zaobchádzané so zvieratami." Mahádmá Gándhí


Yvonne Neumann, 27.06.2007

panerai replica https://www.paneraiblog.com